PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Partnerský a distribútorský program

Partnerský program

Tím našich partnerov tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho úspechu. Našim cieľom je dlhodobé partnerstvo výhodné pre obe strany, ktoré v konečnom dôsledku bude znamenať predovšetkým prínos pre užívateľov QHRV.

 

Ciele partnerského programu

• riadenie dlhodobého vzťahu výrobca–predajca–užívateľ
• odmeňovanie aktívnych partnerov podľa realizovaného výkonu
• rozšírenie certifikovanej technickej podpory po celom území Slovenska
• maximalizácia objemu predaja cez nepriamy distribučný kanál
• marketing značky prostredníctvom siete autorizovaných predajcov

 

Hlavné benefity pre partnerov

• kvalitný a žiadaný produkt : QHRV je certifikovaný medicínsky softvérový program spoločnosti MEDEIA Ltd. Kanada, ktorý je držiteľom ďalších ocenení a certifikátov.
• QHRV nepretržite investuje do reklamy a zvyšuje povedomie o produktoch zo svojej ponuky
• jednoduché licencovanie s využitím dodaného elektronického cenníku
• QHRV ponúka partnerom jednu z najlepších marží na slovenskom trhu a očakáva obojstrannú aktívnu spoluprácu
• elektronické licencie zaručujú okamžité dodanie produktu 24 hodín denne na emailovú adresu partnera či zákazníka
• súhrnná elektronická fakturácia raz mesačne

 

Partnerská zóna
Webový portál pre predajcu ponúka :

• prehľad ponúkaných produktov
• prehľad manuálov a príručiek pre používanie jednotlivých programov QHRV
• technické informácie o produkte
• produktovú a školiacu dokumentáciu
• certifikáciu a školenia
• objednávka marketingových a POS materiálov POP (Point Of Purchase – místo nákupu) a POS (Point Of Sale – místo prodeje) a veľa ďalšieho reklamného materiálu

 

Limity rozsahu certifikácie
Vzhľadom k strategickému zámeru spoločnosti Medeia Ltd. Kanada – trvalo pracovať na zlepšovaní služieb poskytovaných koncovým užívateľom systému medicínskeho vyšetrenia QHRV – sme sa rozhodli pristúpiť k diferenciácií povolených rozsahov predaja podľa stupňa zaškolenia jednotlivých predajcov. Jednoznačným cieľom tohto obmedzenia je zaistiť zodpovedajúcu úroveň technickej podpory úmernej k úrovni certifikácie.

 

Základné certifikácie
Základné certifikácie sú poskytované pre všetkých predajcov QHRV produktov a zaručujú znalosť posledných technológii v ponuke predajcu. Ponúkame ich od základnej kategórie na dobu 1 roku do objemu realizovaného obratu v nákupných cenách bez DPH za uplynulý kalendárny polrok.

 

Technická certifikácia
Partneri musia absolvovať školenie u výrobcu alebo certifikovaného obchodného zástupcu spoločnosti Medeia Ltd. Kanada a urobiť certifikačnú skúšku z technických znalostí produktov QHRV. Tento certifikát je vystavovaný na meno a je jednou z podmienok pre dosiahnutie vyšších kategórií partnerského programu QHRV.

 

Cenové ponuky
Partneri majú možnosť získať najaktuálnejšie cenové ponuky. Partneri môžu ich posielať prehľadnej podobe s vlastnými kontaktmi koncovým zákazníkom. Následne musia už realizované predaje zaslať certifikovanému obchodnému zástupcovi spoločnosti Medeia Ltd. Kanada a v kombinácií s výpisom dokladov tak získať dokonalý prehľad nad svojimi zákazkami.

 

Kategórie partnerstva

Registrácia partnerov je vykonávaná priebežne počas roka vo vopred ohlásených termínoch. Kandidáti na registrovaného partnera musia absolvovať základné školenie, počas ktorého sa oboznámia s potrebnými odbornými témami nutnými pre zvládnutie certifikácie, vrátane oboznámenia sa so softvérom a hardvérom QHRV.

Registrovaný partner je oprávnený distribuovať produkty QHRV v dohodnutom teritóriu a svojimi aktivitami nesmie zasahovať do určených teritórií ostatných registrovaných partnerov. Registrovaný partner získa po absolvovaní základného školenia a podpise partnerskej zmluvy štartovací balíček obsahujúci odborné materiály, marketingové materiály a skriptá,
Registrovanému partnerovi je zapožičaná dealerská verzia QHRV a manuál pre inštaláciu a používanie QHRV (bez licencie) s možnosťou prakticky realizovať 500 odborných medicínskych vyšetrení QHRV (zdarma na 3 mesiace) vybraných produktov. Vzhľadom k získavaniu skúseností s predajom QHRV produktov je registrovaný partner limitovaný maximálnym množstvom odborných medicínskych vyšetrení QHRV a časovým horizontom.
Ak registrovaný partner nedosiahol v určenom období (3 mesiace) predpokladaný objem predaja produktov QHRV vo svojom teritóriu, je registrovaný partner povinný vrátiť zapožičanú dealerskú verziu QHRV (hartvér a softvér QHRV) obchodnému zástupcovi spoločnosti Medeia Ltd. Obchodný zástupca spoločnosti Medeia Ltd. Vráti neúspešnému registrovanému partnerovi zabezpečovaciu zálohu po odpočítaní amortizácie vo výške 30%, t.j. vo výške 70% poskytnutej zabezpečovacej zálohy registrovaným partnerom a je s ním ukončená partnerská zmluva.
Každý registrovaný partner môže využívať QHRV Marketing Program na podporu predaja.


Benefity pre distribútorov

Kategórie podľa obratu a miery zaškolenia technickej podpory :

Bronze distribútor      = bronzový partner
Silver distribútor         = strieborný partner
Gold distribútor           = zlatý partner
Platinum distribútor   = platinový partner

Obraty QHRV Partnerov sú vyhodnocované raz za kalendárny rok vždy v januári. Ak by ste podmienky na preradenie do vyššej kategórie partnerstva splnili už v polovici roka, po individuálnom posúdení, by ste jej výhody mohli využívať skôr. Naopak, ak minimálny obrat požadovanej kategórie nesplníte, bude vám aktuálna úroveň partnerstva ponechaná až do konca daného roka. Kategórie všetkých partnerov sú po vyžiadaní dostupné v partnerskej zóne na webstránke.

 

Bronzový distribútor (registrovaná spolupráca) dlhodobo ponúka produkty spoločnosti QHRV a je zverejnený v zozname partnerov. Na získanie úrovne Bronze je potrebné splniť stanovené obratové kritérium (49) a tiež účasť na technickom školení vyhlasovanom v pravidelných termínoch. QHRV Bronze distribútor je oprávnený čerpať výhody ponúkané QHRV Marketing Programom.
Okrem toho získa po priznaní stavu Bronze distribútor a novom podpise partnerskej zmluvy štartovací balíček obsahujúci marketingové materiály, krabicové balenia QHRV (s licenciou).
Bronzový partner je oprávnený čerpaťvýhody ponúkané bronzovou úrovňou QHRV Marketing Program na podporu predaja.

 

Strieborný partner (dlhodobá spolupráca) dlhodobo ponúka produkty spoločnosti QHRV a je zverejnený v zozname partnerov. Na získanie úrovne Silver je potrebné splniť stanovené obratové kritérium (99) a tiež účasť na technickom školení vyhlasovanom v pravidelných termínoch.
Silver Partner je oprávnený čerpať výhody ponúkané striebornou úrovňou QHRV Marketing Programom na podporu predaja.

 

Zlatý partner (motivačný a znalostný skok) je dlhodobo motivovaný na predaj QHRV produktov nielen vyššou províziou, bonusovým QHRV Marketing Programom, ale tiež diferenciáciou v zozname zverejnených partnerov. Podmienkou je nielen realizácia obratu za minulé obdobie v stanovenej výške (149), ale aktuálne platná všeobecná certifikácia jedného zamestnanca, dlhodobá spolupráca a nekonfliktnosť aktivít so záujmom výrobcu (doménové mená, dodržiavanie cenovej politiky, otvorená spolupráca).

 

Platinový partner (marketingová spolupráca) je dlhodobo motivovaný na predaj QHRV produktov nielen vyššou províziou, bonusovým QHRV Marketing Programom, ale tiež diferenciáciou v zozname zverejnených partnerov. Podmienkou je nielen realizácia obratu za minulé obdobie v stanovenej výške (199), ale aktuálne platná všeobecná certifikácia dvoch zamestnancov, dlhodobá spolupráca a nekonfliktnosť aktivít so záujmom výrobcu (doménové mená, dodržiavanie cenovej politiky, otvorená spolupráca).
Získava najvyššiu podporu predaja a marketingu a stáva sa spoluzodpovedným za budovanie trhu, predovšetkým v segmente firemnej klientely. QHRV Platinum Partner sa aktívne podieľa na budovaní značky QHRV v spolupráci so zodpovednými marketingovými pracovníkmi a s využitím QHRV Marketing Programu. Dosiahnutie tejto partnerskej kategórie je okrem iného postavené aj na dlhodobej spolupráci a dôvere, nekonfliktnosti aktivít so záujmom spoločnosti QHRV (doménové mená, dodržiavanie cenovej politiky, otvorená spolupráca).

 

Bonusové programy

 

Marketingový program
Bronze, Silver, Gold a Platinum Partner má k dispozícii kredit v QHRV Marketing Programe, ktorý tvoria 3 % obratu v nákupných cenách bez DPH realizovaného za polročné obdobia január – jún a júl – december. QHRV Partner ho môže použiť na financovanie činností súvisiacich s prezentáciou značky QHRV (semináre, konferencie, direct marketing a pod.). Táto forma finančnej odmeny podlieha schvaľovaciemu procesu zo strany zodpovedného marketingového pracovníka spoločnosti QHRV a môže byť hradená až do výšky 50 % reálnych doložených nákladov na projekt (spolufinancovanie je nutné). QHRV Marketing Program možno čerpať len v rámci jedného kalendárneho polroka. V nasledujúcom polroku sa nevyčerpaný kredit nuluje. Ďalšou možnosťou ako použiť kredit, je nákup reklamných tlačovín, promostojanov a POS/POP materiálov z aktuálneho katalógu umiestneného na Partnerskom portáli. Pokiaľ cena objednávaných propagačných materiálov presiahne kredit predajcu v QHRV Marketing Programe, je mu preplatok účtovaný podľa zverejnených výrobných cien tovaru na Partnerskom portáli.

 

Druh aktivity                                                                                  Odporúčaná aktivita

_______________________________________________


Plošná inzercia                                                                    áno
Výstavy a semináre                                                             áno
Direct Mailing                                                                       áno
Telemarketing s využitím agentúry                                     áno
Tlač produktových materiálov                                             áno
Darčekové predmety                                                           nie

 

Staňte sa partnerom

Naša distribučná sieť sa neustále rozrastá. Staňte sa súčasťou nášho tímu a my vám pomôžeme zvýšiť vaše zisky.
Ak máte záujem o zaslanie návrhov zmlúv o distribúcii hardvéru rady QHRV a jeho softvérov, zaregistrujte sa ako uchádzač o spoluprácu cez tento dotazník :

 


 

 

Formulár pre registráciu uchádzača o spoluprácu

Vaše meno a priezvisko:
 

Vaša poštová adresa

ulica a č. domu:
mesto:
PSČ:
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vaša mailová adresa:
Vaše kontaktné telefónne číslo:
 

Pripravte si prosím Vaše CV a motivačný list, ktoré nám zašlite na mailovú adresu : info@kardioklub.sk

Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *
 

Po zaregistrovaní sa za registrovaného distribútora produktov Medeia Ltd. Kanada prosím zašlite na mailovú adresu info@kardioklub.sk Vaše CV a motivačný list. Zaslané materiály nám pomôžu pri vzájomnom spoznávaní sa - ďakujeme.

Prihlásiť


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI