PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

K

Kachektizácia - výrazné schudnutie a vysilenie, celkové neprospievanie a strata síl
Kachexia - podvýživa
Kalcémia - hladina vápnika v krvi
Kalcifikácia - zvápenatenie, prestúpenie tkaniva soľami vápnika
Kalémia - hladina draslíka v krvi
Kálium - draslík
Karcinogenéza - vznik a vývoj rakoviny
Kardiak - pacient so srdcovým ochorením
Kardiálny - srdcový
Kardiogénny - pochádzajúci zo srdca
Kardiomegália - zväčšenie srdca
Kardioprotektívny - povzbudzujúci srdce
Kardiopulmonálny - týkajúci sa srdca a pľúc
Kardiorespiračný - týkajúci sa srdca a dýchacieho ústrojenstva
Kardiostimulátor -prístroj na dlhodobé posilňovanie srdcovej činnosti
Kardiotonikum - liek upravujúci činnosť srdca
Kardiotoxicita - jedovatosť pre srdcový sval
Kardiovaskulárny - srdcovocievny, týkajúci sa srdca a ciev
Karotída - krčnica, hlavná tepna na krku
Katarakta - sivý zákal
Katatónia - jeden z prejavov schizofrénie, pacient vyzerá akokeby bol stuhnutý, nie je schopný sa hýbať ani rozprávať
Katecholamín - sympatomimetický amín obsahujúci katecholovú skupinu (adrenalín, noradrenalín)
Katetrizácia - cievkovanie, zavedenie cievky do dutého orgánu
Katión - ión s kladným elektrickým nábojom
Kinetóza - príznaky nevoľnosti pri cestovaní rôznymi dopravnými prostriedkami
Klonovanie - vytváranie geneticky identickej kópie organizmu
Koagulácia - zrážanie krvi, proces zmeny koloidného roztoku na želé
Koagulum - krvná zrazenina
Kolagén - bielkovina nachádzajúca sa v koži, spojive a väzive
Kolaps - zrútenie, náhle ochabnutie, mdloba
Kolaterála - vedľajšia vetva cievy
Kolaterálny - postranný, bočný, vedľajší
Kolikvácia - rozplynutie tkaniva skvapalnením
Kolorektálny - týkajúci sa hrubého čreva a konečníka
Komisúra - spojka
Komócia - otras
Kompatibilita - zlučiteľnosť, prípustnosť
Kompenzácia - nahradenie porušenej funkcie orgánu iným orgánom
Konfabulácia - porucha pamäti, pomätenosť
Kongenitálny - vrodený
Konstrikcia - zúženie, stiahnutie
Kontinencia - ovládanie, schopnosť udržať napr. moč, stolicu
Kontrahujúci - sťahujúci, zmršťujúci
Kontraindikácia - okolnosť alebo stav chorého vylučujúci niektoré liečebné postupy, výkony alebo lieky
Kontraktilita - stiahnuteľnosť, zmrštivosť
Kontúzia - uzavreté pomliaždenie
Konziliárny - poradný
Konzistencia - stupeň tuhosti látky
Konzumpčný - spotrebný
Korigovateľný - schopný úpravy, napravení, vylepšení
Koronárne artérie - (po slovensky vencovité tepny) sú tepny, ktoré zásobujú vlastné tkanivo srdca krvou
Koronarografia - röntgenové zobrazenie vencovitých ciev srdca
Kortex - kôra
Kraniálny - lebečný, horný, ležiaci bližšie k hlave
Kultivácia - umelé pestovanie a množenie organizmov a tkanív
Kurabilný - liečiteľný
Kvadruparéza - úplné ochrnutie všetkých končatín
Kvadruplégia - čiastočné ochrnutie všetkých končatín
Kvantifikovať - určiť množstvo
Kyfoskolióza - vykrivenie chrbtice dozadu a na stranu
Kyfóza - oblúkovité vykrivenie chrbtice dozadu


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI