PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

Epidemiologické priezkumy odhalili celý rad preddisponujúcich faktorov pre rozvoj aterosklerózy. Tieto faktory sú rôznym vplyvom rozhodujúce pre riziko vzniku ischemickej choroby srdca, CMP a ochorenia periferných tepien.
 


Ide hlavne o tieto rizikové faktory :Ateroskleróza a komplikácie s ňou spojené narastajú so zvyšujúcim sa vekom. Muži sú vo všetkých vekových skupinách silnejšie postihnuteľní ako než ženy. Mužské pohlavie je niekedy považované za samostatný faktor. Rozdielnosť mezi pohlaviami môže byť spôsobená estrogenmi, o ktorých je známe, že ovlivňujú metabolismus lipidov a znižujú celkový obsah cholesterolu v krvi, takže majú určitý ochranný účinok proti ischemickej chorobe srdca.
 

Fajčenie


Výskyt ICHS fajčiarov je nejmenej dvojnásobný v porovnaní s nefajčiarmi. Názory na prispenie tohoto faktoru k ochoreniam cerebrovaskulárnym a ochoreniam periferných artérií sa rôznia. Riziko rastie s počtom cigariet vyfajčených denne, dĺžka trvania návyku sa však nejaví ako významný faktor. Fajčenie pravdepodobne podporuje skôr trombózu koronárnej tepny ako rozvoj ateromu.
 

Vysoká hladina cholesterolu


v krvi úzko súvisí s aterosklerózou. Dietne faktory – príjem nasytených tukov a celkový energetický príjem - sú známe ako hlavné determinanty.
 

Vysoký krvný tlak - Hypertenzia


Zvýšený výskyt a závažnosť aterosklerózy sú spojované so zvýšeným krvným tlakom. Štúdie preukázali jasnú súvislosť medzi výškou krvného tlaku a rizikom ICHS, hlavne u starších mužoch. Je však známe, že hypertenzia predstavuje ďaleko väčšie riziko ochorenia mozgových tepien ako ICHS.
 

Nedostatok telesnej aktivity


Ukázalo sa, že výskyt ICHS je nižší u ľudí, ktorí sú fyzicky aktivní ako u jedincov so sedavým spôsobom života. Cvičenie znižuje riziko CMP v menšej miere. Fyzická aktivita môže pôsobiť ako ochranný faktor tým, že spotrebováva lipidy a sacharidy na vytváranie energie.
 

Nadváha alebo obezita


Je nazvratne potvrdené, že nadváha alebo obezita úzko súvisí s hypertenziou, CMP a ICHS. Nieje však jasné, do akej miery tento rizikový faktor pôsobí prostrednictvom iných mechanismov ako je hypertenzia.
 

Konzumácia alkoholu


dáva sa do súvislosti so zvýšeným krvným tlakom a zvyšuje riziko CMP. Existuje však obrátená súvislosť medzi miernym požívaním alkoholu a ICHS.
 

Rodinná anamnéza


Pri mladých obetiach ICHS sa často v rodine vyskytuje prípad ochorenia srdca alebo náhleho úmrtia v relativne mladom veku. V niektorých prípadoch ide o identifikovateľný genetický defekt. Nejznámejší je rodinná hypercholesterolémia.
 

Cukrovka – Diabetes melitus


Ochorenie koronárnych, mozgových a perifernych tepien predstavuje hlavnú príčinu predčasných úmrtí u ľudí s diabetom I. i II. typu. Diabetik má zhruba dvakrát väčšiu pravdepodobnosť, že zomrie na kardiovaskulárne ochorenie ako nediabetik, u žien diabetičiek je toto riziko dokonca vyššie. Toto riziko je čiastočne dané častejším výskytom rizikových faktorov ako zvýšený krvný tlak a cholesterol v krvi. Zvýšený krvný tlak je pre diabetikov mimoriadne škodlivý a výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárneho ochorenia.
 

Stenóza krčnej tepny


Štúdie založené na priezkume populacie zistili, že ľudia so stenózou krčnej tepny sú vystaveni podstatne zvýšenému riziku CMP.

Prospektivne štúdie ukázali, že rôzne rizikové faktory sa sčítavajú. Napríklad pri osobách, které fajčia, má vysoký krvný tlak a hladinu cholesterolu a je obézny, existuje veľká pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárneho ochorenia.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI